Utworzenie nowych przedmiotowego nadzorczych nad Szeroko pojętym rynkiem finansowym było naturalną konsekwencją budowania od podstaw Tego rynku po 1989 r. [1] pierwszą tego rodzaju instytucją nadzorczą był prezes Narodowego Banku Polskiego (Dalej NBP), realizujący czynności nadzorcze względem tworzącego się Polskiego systemu bankowego z pomoca utworzonego w 1989 r. w swoich strukturach departamentu nadzoru bankowego, qui Następnie został przekształcony w Generalny Inspektorat nadzoru bankowego (Dalej GINB). W związku z reformą, przeprowadzaną w połowie lat 90. ubiegłego wieku, w 1998 r. została utworzona Komisja nadzoru bankowego (Dalej KNB), której organem wykonawczym był GINB pozostający w strukturach NBP [2]. W odniesieniu do tworzonego u zarania transformacji rynku kapitałowego, czynności nadzorcze nad NIM powierzono utworzonej w 1991 r. komisji Papierów Wartościowych. Sprawowała Ona nadzór nad przestrzeganiem Zasad uczciwego Obrotu i konkurencji w ramach publicznego Obrotu papierami wartościowymi, a także zapewniała Powszechny dotarcie do rzetelnych Informacji na tym rynku [3]. W związku z rozszerzeniem kompetencji nadzorczych na giełdy towarowe nazwa komisji zmieniła się w 1997 r. na: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Dalej KPWiG) [4]. Natomiast w zakresie nadzoru nad rynkiem Ubezpieczeń początkowo był sur wykonywany przez ministra Finansów, par w latach 1996-2002 zostać przekazanym (Poza nadzorem licencyjnym) do Państwowego Urzędu nadzoru Ubezpieczeń. Urząd Ten połączył się z powstałym Później Urzędem nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi w Komisję nadzoru Ubezpieczeń i funduszy Emerytalnych (KNUiFE), która OD 1 kwietnia 2002 r.

objęła nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym oraz funduszy emerytalnych [5]. Z początkiem XXI wieku funkcjonowały Zatem w Polsce Trzy instytucje nadzorcze obejmujące Sektor Bankowy, kapitałowy oraz ubezpieczeniowo-emerytalny. [2] OD początku KNB, Choć durer powiązana z NBP, była organem niezależnym, w skład którego do 18 września 2006 r. wchodzili Przewodniczący-prezes NBP; Przewodniczącego Zastępca-ministre Finansów lub delegowany przez niego sekretarz lub Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; Przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Prezes zarządu bankowego Funduszu Gwarancyjnego; Przedstawiciel ministra Finansów; Generalny Inspektor nadzoru bankowego. Ten Last był powoływany je odwoływany przez Prezesa NBP w uzgodnieniu z ministrem Finansów. Powstanie przedmiotowego publicznej wiąże się z procesem, qui osadza ją w systemie państwowym. Nie jest zaskoczeniem, że powstają un z diffĂŠrents powodów, między przez ze względu na zewnętrzne czynniki, NP. kryzys Gospodarczy, Czy też zobowiązania Międzynarodowe, choćby związane z przynależnością państwa ne unii europejskiej. Instytucje powstają również ze względu na realizację postulatów partII Politycznych, czego Przykładem są naissance w 2006 r. komisji nadzoru finansowego (Dalej KNF). Prześledzenie jej narodzin Pozwala najważniejszym się z Niezwykle ciekawym procesem pour się przedmiotowego zgodnej z ówczesnymi trendami międzynarodowymi. W tym celu w Niniejszym artykule została przedstawiona Krótka Historia pour w Polsce przedmiotowego nadzorczych po 1989 r.

(Punkt 1), un Sam Następnie proces powstawania komisji nadzoru finansowego (Punkt 2). Szczegółowo prześledzone zostały pojawiające się wówczas koncepcje nadzoru nad rynkiem finansowym, które formułowane byly w pracach teoretycznych, un wcielane w Życie w wybranych krajach na Świecie (Punkt 2,1.). Dokładnej analizie poddano również proces legislacyjny towarzyszący powołaniu komisji nadzoru finansowego (Punkt 2,2.). Przedstawione zostały także cele i zadania KNF, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia jej niezależności w sprawowanym nadzorze przez Prezesa Rady Ministrów (Punkt 3).